ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ

ด่วน!!!! สำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครแล้ว >>>"โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ KU-EPT หลักสูตรเข้มข้น 4 วัน รวม 24 ชั่วโมงเต็ม" รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอสงวนสิทธ์ิปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน (สมัครคลิก)            KU-EPT ครั้งที่ 1-2/2562 เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกประเภท ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้    *** มีปัญหา TOEFL ITP ติดต่อคุณ สุพัตรา 02-5795566-8 ต่อ 1108 KU-EPT ติดต่อคุณ รัชนี,จิราพร 02-5795566-8 ต่อ 1211 ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ... ***
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
1.1 ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
1.2 ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
นำใบชำระเงินไปจ่ายเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวและเครื่องเขียนมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์ อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2561/18
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
3-7 ธค.2561
13 ธค.2561
ส.15 ธค.2561
9:00-12:00
21 ธค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/17
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
12-16 พย.2561
22 พย.2561
ส.24 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/16
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
29-2 พย.2561
8 พย.2561
ส.10 พย.2561
9:00-12:00
16 พย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/15
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
8-12 ตค.2561
18 ตค.2561
ส.20 ตค.2561
9:00-12:00
26 ตค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/14
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
24-28 กย.2561
4 ตค.2561
ส.6 ตค.2561
9:00-12:00
12 ตค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/13
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
27-31 สค.2561
6 กย.2561
ส.8 กย.2561
9:00-12:00
14 กย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
13-17 สค.2561
23 สค.2561
ส.25 สค.2561
9:00-12:00
31 สค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
23-27 กค.2561
2 สค.2561
ส.4 สค.2561
9:00-12:00
10 สค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
2-6 กค.2561
12 กค.2561
ส.14 กค.2561
9:00-12:00
20 กค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/9
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
11-15 มิย.2561
21 มิย.2561
ส.23 มิย.2561
9:00-12:00
29 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/8
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
28-1 มิย.2561
7 มิย.2561
ส.9 มิย.2561
9:00-12:00
15 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/7
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
14-18 พค.2561
24 พค.2561
ส.26 พค.2561
9:00-12:00
1 มิย.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/6
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
16-20 เมย.2561
26 เมย.2561
ส.28 เมย.2561
9:00-12:00
4 พค.2561
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2561/5
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
12-16 มีค.2561
22 มีค.2561
ส.24 มีค.2561
9:00-12:00
30 มีค.2561
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2562/4
1500
600฿
19-1 มิย.2562
7 มิย.2562
อา.16 มิย.2562
9:00-12:00
28 มิย.2562
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2562/3
1500
600฿
3-16 มีค.2562
22 มีค.2562
อา.31 มีค.2562
9:00-12:00
12 เมย.2562
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2562/2
300
600฿
23-5 มค.2562
11 มค.2562
อา.20 มค.2562
13:00-16:00
31 มค.2562
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2562/1
300
600฿
23-5 มค.2562
11 มค.2562
อา.20 มค.2562
9:00-12:00
31 มค.2562
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/5
500
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
1000
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
300
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
400
600฿
13-14 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
300
600฿
9-10 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
1000
600฿
6-8 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
400
600฿
11-12 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
26 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
300
600฿
7-8 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
26 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/3
1000
600฿
4-6 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
26 กค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
300
600฿
12-13 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
300
600฿
8-9 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/2
1000
600฿
5-7 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
300
600฿
15-16 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/1
300
600฿
11-12 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ปิดแล้ว