ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

วัตถุประสงค์ของศูนย์ทดสอบทางภาษา          

เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท และเอก 
 

ระดับปริญญาตรี 


          สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป
 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ 
          หากนิสิตไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (English Required by Graduate School) โดยสอบผ่านวิชาดังกล่าว ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย แต่หากนิสิตสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ หรือสมัครเข้ารับการทดสอบได้จนกว่าจะสอบผ่าน