คุณสมบัติผู้เข้าสอบ | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่


คุณสมบัติผู้เข้าสอบ  


ระดับปริญญาตรี 

          นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชา 01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I และ 01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II แต่ยังไม่ผ่านวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III


ระดับปริญญาโทและเอก 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเป็นนิสิตในระดับปริญญาโทหรือเอกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้ที่สอบผ่านแล้วหรือผู้ที่ยื่นผลการสอบ TOEFL/IELTS เพื่อเทียบผลการสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบโดยเด็ดขาด
    ตั้งแต่ 1 กย. 2558 เป็นต้นไป ผู้ที่สอบผ่านแล้ว สามารถสมัครสอบซ้ำได้
 
 

ข้อบังคับเรื่องการสอบภาษาต่างประเทศ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

นิสิตจะผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยโดย
 • ผ่านการทดสอบ KU-EPT นิสิตทุกคนต้องสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะรับสมัครและจัดสอบปีละ 4 – 6 ครั้ง (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/ หรือ http://www.human.ku.ac.th/) หรือ
 • สอบผ่านวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
 • เทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL/IELTS ผลการสอบนั้นนำมาขอเทียบได้ ถ้ามีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ โดยมีผลคะแนนดังนี้

สำหรับนิสิตปริญญาโท

TOEFL
 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 450
 • Computer-based Total         ไม่น้อยกว่า 133
 • Internet-based Total           ไม่น้อยกว่า 45
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0

สำหรับนิสิตปริญญาเอก

TOEFL
 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 500
 • Computer-based Total          ไม่น้อยกว่า 173
 • Internet-based Total             ไม่น้อยกว่า 61
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5
 

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับ
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและ ก.พ. รับรอง
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ