แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่


แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT

 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางเว็บไซต์ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th เมนูสถานะของฉัน อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสอบ

2. เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงในวันสอบ คือ
สำหรับ วิชา KU-EPT สำหรับ นิสิต ม.เกษตร ระดับปริญญาโท และ เอก
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับนิสิตนานาชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ และ
2.2 บัตรประจำตัวนิสิตที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับนิสิตใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนิสิต ให้ทำเรื่องขอหนังสือรับรองสภาพความเป็นนิสิตจากประธานโครงการเพื่อใช้แสดงแทน
หมายเหตุ กรรมการคุมสอบจะตรวจบัตรทั้ง 2 ใบ ถ้านิสิตขาดบัตรใดบัตรหนึ่งหรือบัตรใดบัตรหนึ่งหมดอายุ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆและนิสิตจะขอเงินค่าสมัครคืนไม่ได้

สำหรับ วิชา KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป
บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับผู้สมัครชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ
 
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน คือ ดินสอดำ 2B ยางลบ และ ปากกา
 
4. ตรวจหมายเลขที่นั่งสอบของตนเองจากรายชื่อหน้าห้องสอบ

5. ให้ปิดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

6. เขียนชื่อ-นามสกุลและรายละเอียดอื่นๆ ที่หัวกระดาษคำตอบด้วยปากกา ในช่อง “รหัสประจำตัว” ให้ใส่เลขที่นั่งสอบ (ไม่ใช่รหัสนิสิต) และใช้ดินสอ 2B ฝนรหัสให้ถูกต้อง หากผู้สมัครไม่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จะไม่ตรวจคำตอบให้โดยไม่มีการอนุโลมใดๆ ทั้งสิ้น

7. เขียนหมายเลขชุดข้อสอบด้วยปากกาลงในมุมบนด้านขวามือของกระดาษคำตอบ โดยดูหมายเลขชุดข้อสอบได้จากมุมบนด้านขวาของข้อสอบ

8. ใช้ดินสอ 2B ฝนคำตอบ ต้องฝนให้เข้ม เต็มวง หากต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบ ลบให้สะอาด มิฉะนั้น เครื่องตรวจจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้ การทำเครื่องหมายคำตอบผิดวิธี เช่น ใช้ปากกาฝนหรือวงคำตอบ เครื่องตรวจจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้เช่นกัน

9. หากการสอบได้เริ่มดำเนินการสอบแล้ว (เวลา 9.00น.) ผู้เข้าสอบที่มาสายไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ผู้สมัครที่ทำข้อสอบเสร็จหรือไม่ประสงค์จะทำข้อสอบจะออกจากห้องได้ต่อเมื่อพ้น 1 ชั่วโมงไปแล้ว

10. เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้ผู้สมัครนำข้อสอบและกระดาษคำตอบไปส่งกรรมการคุมสอบที่หน้าห้อง

11. ห้ามนำเอกสารใดๆ เข้าหรือออกนอกห้องสอบ
 

นิสิตที่ส่อทุจริตในการสอบ
มีโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
ทุจริตในการสอบ มีโทษพักการศึกษา 1 ปีการศึกษา
ส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ ครั้งที่ 2 มีโทษให้ออก

 

ผู้สมัครที่ไม่ใช่นิสิต ม.เกษตรฯ ถ้ามีการส่อว่าทุุจริตในการสอบ
จะไม่มีการตรวจข้อสอบ และ ห้ามสมัครสอบทุกวิชาที่ศูนย์ฯจัดการสอบ

 

หมายเหตุ ผลการตัดสินลงโทษขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัย