ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศให้ทราบ !!!

ประกาศเปลี่ยนวันรับสมัคร KU-EPT ครั้งที่ 2560/4 เป็นวันที่ 9-17 ตุลาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม 02-5795566 ต่อ 1211 หรือ email : fhumrnk@ku.ac.th

การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้            *** มีปัญหา TOEFL ITP ติดต่อคุณ สุพัตรา 02-5795566-8 ต่อ 1321 KU-EPT ติดต่อคุณ รัชนี,จิราพร 02-5795566-8 ต่อ 1211 ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ... ***
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
นำใบชำระเงินไปจ่ายเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวและเครื่องเขียนมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์ อ่านรายละเอียด
แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ KU-EPT ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ
2. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบในห้องที่กำหนดให้เท่านั้น
3. ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่นั่งตามหมายเลขที่กำหนดให้เท่านั้น
4. หากการสอบได้เริ่มดำเนินการสอบแล้ว (เวลา 9.00น.) ผู้เข้าสอบที่มาสายไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
5. ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารประกอบการเข้าสอบมาในวันสอบ ดังนี้
    5.1 กรณีเป็นนิสิตปริญญาโทหรือปริญญาเอก ต้องแสดงบัตรนิสิต พร้อมบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรข้าราชการ เท่านั้น ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องไม่หมดอายุ หรือ ชำรุด โดยเด็ดขาด
    5.2 กรณีเป็นบุคคลทั่วไป ต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรข้าราชการ เท่านั้น ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องไม่หมดอายุ หรือ ชำรุด โดยเด็ดขาด
6. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารในห้องสอบโดยเด็ดขาด
7. หากผู้เข้าสอบมีพิรุธหรือส่อแววทุจริตในการทำสอบ กรรมการคุมสอบมีอำนาจยุติการสอบและถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่ขอคืนเงินค่าสมัครสอบ
8. คำตัดสินของกรรมการคุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด

หน้า

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2558/3
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
62
1500฿
6-10 เมย.2558
22 เมย.2558
อา.26 เมย.2558
10:00-12:00
30 เมย.2558
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2558/2
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
33
1500฿
2-6 กพ.2558
11 กพ.2558
อา.15 กพ.2558
10:00-12:00
20 กพ.2558
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2558/1
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
41
1500฿
5-9 มค.2558
14 มค.2558
อา.18 มค.2558
10:00-12:00
23 มค.2558
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2557/1
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
14
1500฿
3-7 พย.2557
12 พย.2557
อา.16 พย.2557
10:00-12:00
21 พย.2557
ปิดแล้ว

หน้า

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2557/4
บุคคลทั่วไป
300
73
600฿
24-25 พย.2557
15 ธค.2557
อา.21 ธค.2557
9:00-12:00
9 มค.2558
ปิดแล้ว
KU-EPT 2557/4
นิสิต ป.เอก
300
138
500฿
20-21 พย.2557
15 ธค.2557
อา.21 ธค.2557
9:00-12:00
9 มค.2558
ปิดแล้ว
KU-EPT 2557/4
นิสิต ป.โท
750
เต็มแล้ว
500฿
17-19 พย.2557
15 ธค.2557
อา.21 ธค.2557
9:00-12:00
9 มค.2558
ปิดแล้ว
KU-EPT 2557/3
บุคคลทั่วไป
300
150
600฿
1-2 กย.2557
15 กย.2557
อา.21 กย.2557
9:00-12:00
13 ตค.2557
ปิดแล้ว
KU-EPT 2557/3
นิสิต ป.เอก
300
151
500฿
28-29 สค.2557
15 กย.2557
อา.21 กย.2557
9:00-12:00
13 ตค.2557
ปิดแล้ว
KU-EPT 2557/3
นิสิต ป.โท
750
เต็มแล้ว
500฿
25-27 สค.2557
15 กย.2557
อา.21 กย.2557
9:00-12:00
13 ตค.2557
ปิดแล้ว

หน้า