ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประกาศโปรดทราบ!!!

ศูนย์ทดสอบทางภาษา มีการปรับแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ KU-EPT มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร กรุณาศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ(คลิก) สอบถามเพิ่มเติม 02-5795566 ต่อ 1211


การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้    *** มีปัญหา TOEFL ITP ติดต่อคุณ สุพัตรา 02-5795566-8 ต่อ 1321 KU-EPT ติดต่อคุณ รัชนี,จิราพร 02-5795566-8 ต่อ 1211 ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ... ***
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
นำใบชำระเงินไปจ่ายเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวและเครื่องเขียนมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์ อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2560/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
106
1600฿
20-1 ธค.2560
14 ธค.2560
ส.16 ธค.2560
9:00-12:00
22 ธค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
105
1600฿
23-3 พย.2560
9 พย.2560
ส.11 พย.2560
9:00-12:00
17 พย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/9
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
118
1600฿
25-6 ตค.2560
12 ตค.2560
ส.14 ตค.2560
9:00-12:00
20 ตค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/8
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
110
1600฿
21-1 กย.2560
7 กย.2560
ส.9 กย.2560
9:00-12:00
15 กย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/7
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
159
1600฿
1-11 สค.2560
17 สค.2560
ส.19 สค.2560
9:00-12:00
25 สค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/6
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
90
1600฿
19-30 มิย.2560
13 กค.2560
ส.15 กค.2560
9:00-12:00
21 กค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/5
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
131
1600฿
22-2 มิย.2560
8 มิย.2560
ส.10 มิย.2560
9:00-12:00
16 มิย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/4
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
125
1600฿
24-5 พค.2560
11 พค.2560
ส.13 พค.2560
9:00-12:00
19 พค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/3
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
129
1600฿
20-31 มีค.2560
5 เมย.2560
ส.8 เมย.2560
9:00-12:00
18 เมย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/2
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
109
1600฿
20-3 มีค.2560
8 มีค.2560
ส.11 มีค.2560
9:00-12:00
17 มีค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/1
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
136
1600฿
23-3 กพ.2560
9 กพ.2560
ส.11 กพ.2560
9:00-12:00
17 กพ.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2559/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
135
1500฿
5-17 ธค.2559
22 ธค.2559
ส.24 ธค.2559
9:00-12:00
29 ธค.2559
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2559/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
107
1500฿
7-19 พย.2559
24 พย.2559
ส.26 พย.2559
9:00-12:00
1 ธค.2559
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2559/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
95
1500฿
10-22 ตค.2559
27 ตค.2559
อา.30 ตค.2559
9:00-12:00
3 พย.2559
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2561/5
บุคคลทั่วไป
300
600฿
15-16 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/5
นิสิต ป.เอก
300
600฿
11-12 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/5
นิสิต ป.โท
1000
600฿
8-10 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
บุคคลทั่วไป
300
600฿
13-14 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
นิสิต ป.เอก
300
600฿
9-10 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/4
นิสิต ป.โท
1000
600฿
6-8 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
9:00-12:00
28 กย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/3
บุคคลทั่วไป
300
600฿
11-12 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
27 กค.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/3
นิสิต ป.เอก
300
600฿
7-8 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
27 กค.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/3
นิสิต ป.โท
1000
600฿
4-6 มิย.2561
29 มิย.2561
อา.8 กค.2561
9:00-12:00
27 กค.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/2
บุคคลทั่วไป
300
600฿
12-13 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/2
นิสิต ป.เอก
300
600฿
8-9 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/2
นิสิต ป.โท
1000
600฿
5-7 มีค.2561
30 มีค.2561
อา.8 เมย.2561
9:00-12:00
27 เมย.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/1
บุคคลทั่วไป
300
600฿
15-16 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/1
นิสิต ป.เอก
300
600฿
11-12 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2561/1
นิสิต ป.โท
1000
600฿
8-10 มค.2561
2 กพ.2561
อา.11 กพ.2561
9:00-12:00
2 มีค.2561
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2560/4
บุคคลทั่วไป
300
เต็มแล้ว
600฿
16-17 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.เอก
300
131
600฿
12-13 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.โท
1000
549
600฿
9-11 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว