ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศให้ทราบ !!!

KU-EPT ครั้งที่ 2560/4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 02-5795566 ต่อ 1211 email :fhumrnk@ku.ac.th


การสอบ KU-EXITE

ขออภัย อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมข้อมูลแนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ KU-EPT ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ
2. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบในห้องที่กำหนดให้เท่านั้น
3. ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่นั่งตามหมายเลขที่กำหนดให้เท่านั้น
4. หากการสอบได้เริ่มดำเนินการสอบแล้ว (เวลา 9.00น.) ผู้เข้าสอบที่มาสายไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
5. ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารประกอบการเข้าสอบมาในวันสอบ ดังนี้
    5.1 กรณีเป็นนิสิตปริญญาโทหรือปริญญาเอก ต้องแสดงบัตรนิสิต พร้อมบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรข้าราชการ เท่านั้น ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องไม่หมดอายุ หรือ ชำรุด โดยเด็ดขาด
    5.2 กรณีเป็นบุคคลทั่วไป ต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรข้าราชการ เท่านั้น ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องไม่หมดอายุ หรือ ชำรุด โดยเด็ดขาด
6. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารในห้องสอบโดยเด็ดขาด
7. หากผู้เข้าสอบมีพิรุธหรือส่อแววทุจริตในการทำสอบ กรรมการคุมสอบมีอำนาจยุติการสอบและถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่ขอคืนเงินค่าสมัครสอบ
8. คำตัดสินของกรรมการคุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้    *** มีปัญหา TOEFL ITP ติดต่อคุณ สุพัตรา 02-5795566-8 ต่อ 1321 KU-EPT ติดต่อคุณ รัชนี,จิราพร 02-5795566-8 ต่อ 1211 ติดต่อ Admin  ปัญหาที่พบได้บ่อย สถานะของฉัน พิมพ์ใบชำระเงิน ผลสอบ... ***
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียด)
ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยัน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
นำใบชำระเงินไปจ่ายเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 วันจากวันที่สมัคร
การสอบ
ศูนย์ฯ จะอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบ และดูได้ที่เมนู สถานะของฉัน
ผู้สมัครสอบ เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด นำบัตรประจำตัวและเครื่องเขียนมาด้วย
ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT,   TOEFL ITP,  ลองทำข้อสอบ KU-EPT
ผลสอบ KU-EPT ศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลผลสอบให้ผู้สมัครสอบ และที่เมนู สถานะของฉัน
ผลสอบ TOEFL ITP ผู้สอบต้องมารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล) ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์ อ่านรายละเอียด

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2560/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
20-1 ธค.2560
7 ธค.2560
ส.9 ธค.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2560/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
1600฿
23-3 พย.2560
9 พย.2560
ส.11 พย.2560
9:00-12:00
17 พย.2560
ยังไม่เปิด
TOEFL ITP 2560/9
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
118
1600฿
25-6 ตค.2560
12 ตค.2560
ส.14 ตค.2560
9:00-12:00
20 ตค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/8
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
110
1600฿
21-1 กย.2560
7 กย.2560
ส.9 กย.2560
9:00-12:00
15 กย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/7
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
159
1600฿
1-11 สค.2560
17 สค.2560
ส.19 สค.2560
9:00-12:00
25 สค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/6
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
90
1600฿
19-30 มิย.2560
13 กค.2560
ส.15 กค.2560
9:00-12:00
21 กค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/5
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
131
1600฿
22-2 มิย.2560
8 มิย.2560
ส.10 มิย.2560
9:00-12:00
16 มิย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/4
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
125
1600฿
24-5 พค.2560
11 พค.2560
ส.13 พค.2560
9:00-12:00
19 พค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/3
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
129
1600฿
20-31 มีค.2560
5 เมย.2560
ส.8 เมย.2560
9:00-12:00
18 เมย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/2
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
109
1600฿
20-3 มีค.2560
8 มีค.2560
ส.11 มีค.2560
9:00-12:00
17 มีค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/1
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
136
1600฿
23-3 กพ.2560
9 กพ.2560
ส.11 กพ.2560
9:00-12:00
17 กพ.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2559/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
135
1500฿
5-17 ธค.2559
22 ธค.2559
ส.24 ธค.2559
9:00-12:00
29 ธค.2559
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2559/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
107
1500฿
7-19 พย.2559
24 พย.2559
ส.26 พย.2559
9:00-12:00
1 ธค.2559
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2559/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
95
1500฿
10-22 ตค.2559
27 ตค.2559
อา.30 ตค.2559
9:00-12:00
3 พย.2559
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2560/4
บุคคลทั่วไป
300
เต็มแล้ว
600฿
16-17 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.เอก
300
131
600฿
12-13 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.โท
1000
549
600฿
9-11 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/3
บุคคลทั่วไป
300
251
600฿
14-15 สค.2560
1 กย.2560
อา.10 กย.2560
9:00-12:00
29 กย.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/3
นิสิต ป.เอก
300
153
600฿
10-11 สค.2560
1 กย.2560
อา.10 กย.2560
9:00-12:00
29 กย.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/3
นิสิต ป.โท
1000
728
600฿
7-9 สค.2560
1 กย.2560
อา.10 กย.2560
9:00-12:00
29 กย.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/2
บุคคลทั่วไป
300
233
600฿
22-23 พค.2560
16 มิย.2560
อา.25 มิย.2560
9:00-12:00
14 กค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/2
นิสิต ป.เอก
300
204
600฿
18-19 พค.2560
16 มิย.2560
อา.25 มิย.2560
9:00-12:00
14 กค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/2
นิสิต ป.โท
1000
484
600฿
15-17 พค.2560
16 มิย.2560
อา.25 มิย.2560
9:00-12:00
14 กค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/1
บุคคลทั่วไป
300
260
600฿
13-14 กพ.2560
3 มีค.2560
อา.12 มีค.2560
13:00-16:00
31 มีค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/1
นิสิต ป.เอก
300
193
600฿
9-10 กพ.2560
3 มีค.2560
อา.12 มีค.2560
13:00-16:00
31 มีค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/1
นิสิต ป.โท
1000
497
600฿
6-8 กพ.2560
3 มีค.2560
อา.12 มีค.2560
13:00-16:00
31 มีค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/4
บุคคลทั่วไป
300
218
600฿
31-1 พย.2559
18 พย.2559
อา.27 พย.2559
9:00-12:00
16 ธค.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/4
นิสิต ป.เอก
300
183
600฿
27-28 ตค.2559
18 พย.2559
อา.27 พย.2559
9:00-12:00
16 ธค.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/4
นิสิต ป.โท
1000
704
600฿
24-26 ตค.2559
18 พย.2559
อา.27 พย.2559
9:00-12:00
16 ธค.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/3
บุคคลทั่วไป
300
199
600฿
15-16 สค.2559
2 กย.2559
อา.11 กย.2559
9:00-12:00
30 กย.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/3
นิสิต ป.เอก
300
153
600฿
11-12 สค.2559
2 กย.2559
อา.11 กย.2559
9:00-12:00
30 กย.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/3
นิสิต ป.โท
1000
725
600฿
8-10 สค.2559
2 กย.2559
อา.11 กย.2559
9:00-12:00
30 กย.2559
ปิดแล้ว